Rådgivning

radgivning

Regnskap og Revisjon Farsund as har bred kompetanse på regnskap, revisjon og rådgivningstjenester. Det er ditt behov som står i fokus.

Vi kan bistå ledere av økonomiavdelingen til å utvikle en strukturert og effektiv finansiell styring tilpasset kundens virksomhet og behov.

Fokus kan være rapportering av de nøkkeltall som best måler og presenterer selskapets visjon, mål og strategier, herunder bruk av de rette styringsparametrene.

Regnskap og Revisjon Farsund as kan bistå med å kvalitetssikre eksisterende kontrollrutiner og etablering av nye.

 

Etablering av foretak

Valg av selskapsform, organisasjonsstruktur og avtale mellom aksjonærene reguleres av en rekke formkrav som skal sikre økonomi, ansvar og rettigheter mellom stiftere.

Regnskap og Revisjon Farsund as kan bistå i etableringsfasen og utarbeide de nødvendige dokumentene samt sørge for at interne rutiner blir etablert.

Regnskap og Revisjon Farsund as er et statsautorisert revisjons- og regnskapselskap med høyt kvalifiserte medarbeidere.

Vi utvikler vår kompetanse kontinuerlig gjennom etterutdanning for å ivareta vår faglige tyngde innen aktuelle fagområder.

Våre tjenester bygger på gjensidig tillit og en åpen kommunikasjon med kunden.

Verdsettelse

For selskap som vurderer reorganisering, salg av aksjer til ansatte eller 3. part, fastsettelse av bytteforhold ved fusjon/fisjon vil vi med vår kompetanse kunne utarbeide en uavhengig verdsettelse.

Fusjon – fisjon – omdannelse

Vi bistår med gjennomføring av alle former for reorganisering av virksomheter, herunder omdannelse av enkeltpersonforetak til aksjeselskap, fusjon eller fisjon av virksomheter.

Tjenesten inkluderer utarbeidelser av generalforsamlings- og styreprotokoller, samt tilhørende redegjørelser, fusjons- og fisjonsplaner.

Skatt og avgift

Skatte- og avgiftsretten er sentral ved oppkjøp, salg og omorganisering herunder gjennomgang av skatteoptimal eierstruktur, omorganisering av virksomheter, kjøp og salg av fast eiendom og transaksjoner med selskaper i samme konsern.

Ved kjøp og salg av fast eiendom i Norge vil en ofte komme opp i problemstillinger knyttet til skatt, merverdiavgift og dokumentavgift som kan påvirke transaksjonen.

Arv og generasjonsskifte

Planlegging og gjennomføring av arv og generasjonsskifte kan ofte være vanskelig og komplisert. Vi bistår som diskusjonspartner samt tilrettelegger og skisserer aktuelle løsninger.